Last updated  March 16, 2012, 4:47 pm
Site map  |  Հայերեն   |         
ABOUT US 
SERVICES 
PHILATELY 
NEWS 
CONTACT US 
 
2011

2011 State Postage Marks Plan


N Name of Postage State Marks Quantity Date of Putting into Circulation Nominal Value(AMD) Print Run(pieces)
1 V Definitive Issue: Tigran the Great 10 stamps I quarter 10
35
50
70
120
160
220
280
350
1100
400 000
200 000
400 000
1000 000
1000 000
300 000
300 000
300 000
400 000
300 000
2 100th Great Armenian Genocide. 150th anniversary of the birth of Grigor Zohrap 1 stamp II quarter 170 40 000
3 Flora and Fauna of Armenia. Birds. Whitethroat nightingale, Double-spotted lark 2 stamps II quarter 230
330
40 000x2
4 International. Europa 2011. Forests 2 stamp II quarter 350
350
40 000x2
5 International. 20th anniversary of the foundation of the RCC 1 stamp
II quarter 200 40 000
6 150th anniversary of the birth of Fridtjof Nansen 1 stamp II quarter 350 40 000
7 Joint Issue. Armenia-Russia 2 stamps II quarter 120
230
40 000x2
8 125th Joint Issue. Armenia-Kazakhstan 2 stamp II quarter 120
230
40 000x2
9 125th 50th anniversary of Yuri Gagarin’s flight into the Space 3 stamps S/Sheet with 1 stamp II quarter 350
240
400
870
40 000x3
40 000
10 125th anniversary of the birth of Aleksandr Myasnikyan 1 stamp III quarter 230 40 000
11 Armenian Statehood. 20th anniversary of the Independence of the RA and the Republic of Nagorny Karabagh 2 stamps III quarter 330
380
40 000x2
12 Architectural Monuments. Monuments enlisted in the UNESCO World Heritage List. Sanahin. Haghpat S/Sheet with 2 stamps III quarter 330
230
30 000
13 Sport. Olympic Champions. Eduard Azaryan, Levon Julfalakyan, Oksen Mirzoyan S/Sheet with 3 stamps III quarter 160
160
160
30 000
14 Sport. Pan- Armenian Vth games 5 stamps
S/Sheet with 1 stamp
III quarter 380 30000
15 Religion. Treasures of Etchmiadzin 3 stamps III quarter 200
220
450
40 000x3
16 International. UPU. Fight against HIV 1 stamp
S/Sheet with 2 stamps
III quarter 280
200
30000
17 Marzes of Armenia Postcard with 1 stamp III quarter 240 1000
18 175th 125th anniversary of the birth of Garegin Njdeh 1 stamp III quarter 200 40 000
19 175th 125th anniversary of the birth of Misak Metsarents 1 stamp III quarter 280 40 000
20 Children’s Philately 2 stamps III quarter 100
120
40 000x2
21 History of Armenia. Historical Capitals of Armenia 1 stamps IV quarter 220 40 000
22 History of Armenia. Armenian Kingdom of Cilicia 2 stamps S/Sheet with 2 stamps IV quarter 350
330
200
280
40 000x2
30000
23 15th History of Armenia. 1650th anniversary of the birth of Mesrop Mashtots S/Sheet with 1 stamp IV quarter 560 20 000
24 Armenian Traditional Handicrafts. Stone carving. Cross-stones (Khachkars) 2 stamps IV quarter 280
200
40 000x2
25 National Gallery of Armenia 2 stamps IV quarter 230
230
40 000x2
26 Prominent Figures of the Armenian Diaspora. 100th anniversary of the birth of Henri Troyat 2 stamps IV quarter 240
110
40 000x2
27 National Heroes of the Republic of Armenia Postcard with 1 stamp IV quarter 240 1000
28 500th anniversary of Armenian Printing 2 stamps S/Sheet with 3 stamps IV quarter 350
870
350
500
600
50 000x2
40 000
29 100th anniversary of the birth of Pavel Lisitsian 1 stamp IV quarter 220 40 000
30 Christmas and New Year 1 stamp IV quarter 220 50 000
 

 

Info Centre
Tel: 374(10)514-514

 


Հասցե`0010, ՀՀ, ք. Երևան, Մ. Խորենացու փող. 15, Էլիտ Պլազա բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ:
Աշխատանքային ժամեր: Երկուշաբթի-ուրբաթ` 9:00-ից մինչեւ 18:00,
Ընդմիջում` 13.00-14.00,
Հեռախոս` (37410) 58-23-22, 58-23-21,
Ֆաքս` (37410) 58-24-21