Մանրամասն
Հետևել

Վարդենիսի լեռները Ձգվում են Գեղամա լեռների Գնդասար գագաթից մինչև Մեծ Ծարասարի լեռնահանգույցը։ Երկարությունը շուրջ 60 կմ է։ Առավելագույն բարձրությունը Վարդնիս լեռն է, որը ունի 3522 մ բարձրություն։

Ֆինանսական ծառայություններ Դրամական փոխանցում
Փոստային էլեկտրոնային ներհանրապետական դրամական փոխանցումներ

Փոստային էլեկտրոնային ներհանրապետական դրամական փոխանցումների համակարգի միջոցով իրականացվում են դրամական փոխանցումներ ՀՀ տարածքում և ԼՂՀ-ում:

Փոստային էլեկտրոնային ներհանրապետական դրամական փոխանցումները իրականացնելու համար սակագինը (ծառայության գումարը) կազմում է ուղարկվող գումարի 1%-ը ֆիզիկական անձանց համար (նվազագույնը՝ 100 դրամ, առավելագույնը՝ 3000 դրամ) և 3%-ը իրավաբանական անձանց համար:


Փոստային էլեկտրոնային ներհանրապետական դրամական փոխանցումներ բանկային հաշիվներին


Փոստային էլեկտրոնային ներհանրապետական դրամական փոխանցումների համակարգի միջոցով հնարավոր է իրականացնել դրամական փոխանցումներ բանկային հաշիվներին:


Ի՞նչպես ուղարկել


  • Այցելում եք փոստային բաժանմունք և լրացնում ԷՓ1 ձևը, որը ներառում է՝

- ուղարկողի անունը, ազգանունը կամ ձեռնարկության անվանումը

- ուղարկողի հասցեն

- փոխանցվող գումարի չափը

- ստացողի անունը, ազգանունը կամ ձեռնարկության անվանումը,

- ստացողի հասցեն ամբողջությամբ կամ ցպահանջ

  • վճարում եք փոխանցվող գումարը և ծառայության սակագինը:


Եթե փոխանցվելիք գումարը կազմում է 400 000 (չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամ և ավելի, ապա փոստային բաժանմունքի օպերատորը հաճախորդից պահանջում է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ:


Ի՞նչպես ստանալ


  • փոստային բաժանմունքից փոխանցման մասին տեղեկություն ստանալու դեպքում այցելում եք փոստային բաժանմունք,
  • ներկայացնում եք անձը հաստատող փաստաթուղթ /անձնագիր, նույնականացման քարտ, զինվորական գրքույկ` ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձանց համար /,
  • ստանում եք գումարը /գումարը տրամադրելուց միջնորդավճար չի գանձվում/:


Դրամական փոխանցումները վճարվում են բացառապես փոխանցման վրա նշված անձանց կամ լիազորված անձին` նոտարական վավերացում ստացած լիազորագրի հիման վրա: Այլ պետությունում տրված լիազորագիրը պետք է հաստատված լինի ապոստիլով, եթե ՀՀ միջազգային պայմանգրերով այլ բան սահմանված չէ:


"ՀայՓոստ" ՓԲԸ պարտավոր է տրամադրել հաճախորդին յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հաստատող կտրոն, որտեղ նշված է փոխանցվող գումարի չափը, ծառայության գումարի չափը և այլ մանրամասներ:
Փոստային դրամական փոխանցումներ իրականացնելիս փոխանցման տվյալների փոփոխումը, չեղյալացումը իրականացվում է անվճար` համաձայն ուղարկողի գրավոր դիմումի:


Փոստային դրամական փոխանցումների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարել (+37410) 514-577 հեռախոսահամարով:

ՓոստայինէլեկտրոնայիններհանրապետականդրամականփոխանցումներիհամակարգիմիջոցովիրականացվումենդրամականփոխանցումներՀՀտարածքումևԼՂՀ-ում:

Փոստայինէլեկտրոնայիններհանրապետականդրամականփոխանցումներըիրականացնելուհամարսակագինը (ծառայությանգումարը) կազմումէուղարկվողգումարի 1%-ըֆիզիկականանձանցհամար (նվազագույնը՝ 100 դրամ, առավելագույնը՝ 3000 դրամ)և 3%-ըիրավաբանականանձանցհամար:

Փոստայինէլեկտրոնայիններհանրապետականդրամականփոխանցումներբանկայինհաշիվներին


Փոստայինէլեկտրոնայիններհանրապետականդրամականփոխանցումներիհամակարգիմիջոցովհնարավորէիրականացնելդրամականփոխանցումներբանկայինհաշիվներին:


Ի՞նչպեսուղարկել


  • Այցելում եք փոստայինբաժանմունքևլրացնումԷՓ1 ձևը, որը ներառում է՝

ü ուղարկողիանունը, ազգանունըկամձեռնարկությանանվանումը

ü ուղարկողիհասցեն

ü փոխանցվողգումարիչափը

ü ստացողիանունը, ազգանունը կամձեռնարկությանանվանումը,

ü ստացողիհասցենամբողջությամբկամցպահանջ

  • վճարում եք փոխանցվող գումարը և ծառայության սակագինը:


Եթեփոխանցվելիքգումարըկազմումէ 400 000 (չորսհարյուրհազար) ՀՀդրամևավելի, ապափոստայինբաժանմունքիօպերատորըհաճախորդիցպահանջումէներկայացնելանձըհաստատողփաստաթուղթ:


Ի՞նչպեսստանալ


  • փոստային բաժանմունքից փոխանցման մասին տեղեկություն ստանալու դեպքում այցելում եք փոստային բաժանմունք,
  • ներկայացնում եք անձը հաստատող փաստաթուղթ /անձնագիր, նույնականացման քարտ, զինվորական գրքույկ` ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձանց համար /,
  • ստանում եք գումարը /գումարը տրամադրելուց միջնորդավճար չի գանձվում/:


Դրամական փոխանցումները վճարվում են բացառապես փոխանցման վրա նշված անձանց կամ լիազորված անձին` նոտարական վավերացում ստացած լիազորագրի հիման վրա: Այլ պետությունում տրված լիազորագիրը պետք է հաստատված լինի ապոստիլով, եթե ՀՀ միջազգային պայմանգրերով այլ բան սահմանված չէ:


"
ՀայՓոստ" ՓԲԸպարտավորէտրամադրելհաճախորդինյուրաքանչյուրփոխանցմանկատարումըհաստատողկտրոն, որտեղնշվածէփոխանցվողգումարիչափը, ծառայությանգումարիչափըևայլմանրամասներ:
Փոստայինդրամականփոխանցումներիրականացնելիսփոխանցմանտվյալներիփոփոխումը, չեղյալացումըիրականացվումէանվճար` համաձայնուղարկողիգրավորդիմումի:


Փոստայնդրամականփոխանցումներիվերաբերյալտեղեկատվությունստանալուհամարզանգահարել (+37410) 514-577 հեռախոսահամարով: